Camera Obscura - Pinhole Photography
     
 
 
         
Strausberger Platz, Berlin, 2013, Illy Cam, Belichtung / Exposure: 3 min, Rollei sheet film 25 ASA, Panoramaphoto: www.berndbrundert.de